• Rekrutacja do przedszkoli

    •  

     Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

     L/p.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postepowaniu uzupełniającym

     1.

     Składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego

     od 20.01.2020 roku

     do 27.01.2020 roku

      

     2.

     Złożenie  wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym . 

     Oświadczenie o wielodzietności kandydata

     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub niepełnosprawności.

     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

     Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

     Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przeszkola

     Oświadczenia rodzica/rodziców o wysokości dochodu netto na członka rodziny

     orzeczenie o niepełnosprawności 

     od 28.01.2020 roku do 28.02.2020 roku

     do 6 maja 2020 roku

     3.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

     do  6marca 2020 roku

     do 12 maja 2020 roku

     4.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     do 27 marca 2020 roku

     lista przyjętych

     do 15 maja 2020 roku

     5.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     do 1 kwietnia 20120 roku

     do 18 maja 2020 roku

     6.

     Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     do 3 kwietnia 2020 roku

     do 19 maja 2020 roku

      

     Rekrutacja odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Duszniki z dnia 16 stycznia 2020 roku.

     Zarządzenie do pobrania: zarządzanie