Punktowy system oceniania zachowania

Pobierz plik

Punktowy System Oceniania Zachowania - Szkola Podstawowa w Grzebienisku.doc

lub poczytaj:

§ 1 – Zachowania pozytywne

 1. Reprezentowanie szkoły na szczeblu międzyszkolnym, gminnym, powiatowym i wyżej (apele, imprezy, przedstawienia, konkursy, zawody) /od +5 do +20/
 2. Uczęszczanie na zajęcia klubów, kursów, kół, organizacji szkolnych, zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia dodatkowe /+1 za każda godzinę/
 3. Praca na rzecz szkoły po zajęciach lekcyjnych /+5 jednorazowe działania max +25/, umówione działania społeczne /+20 jednorazowo/
 4. Aktywne uczestniczenie w akcjach, imprezach charytatywnych, działalność samorządowa klasowa i szkolna /+20+10/
 5. Gazetki klasowe i szkolne /+5 jednorazowo/, kronika /+20 semestralnie/
 6. Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego /+5/
 7. Pomoc innym (informacja od rodzica, obsługi, nauczyciela) /+5+10+15/
 8. Uczestniczenie w organizacjach, klubach pozaszkolnych (raz w semestrze; zaświadczenie) /+10/
 9. Prowadzenie godziny wychowawczej pod kierunkiem pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy /+5 +10 +15/
 10. Czytelnictwo (raz w semestrze; najlepsi uczniowie w każdej klasie, którzy przeczytali minimum 10 książek) /+10/
 11. Wysoka kultura osobista (na podstawie opinii Rady Pedagogicznej, raz na semestr) /+20/
 12. Brak jakichkolwiek punktów ujemnych w semestrze /+20/
 13. 100% frekwencja (raz w semestrze) /+20/
 14. Udział w WOŚP /+40/
 15. Szczególne osiągnięcia dla szkoły (np. wysokie miejsce w konkursie) na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej /max +50/
 16. Inne zachowania nie objęte wykazem zgodnie z opinią Rady Pedagogicznej na wniosek ucznia, opiekuna lub wychowawcy /max + 50/.

 

§ 2 – Zachowania negatywne

 1. Agresja fizyczna /-50 -20 -10 -5/
 2. Kradzież /-50/
 3. Alkohol, narkotyki (zażywanie, posiadanie) /odpowiednio -80 -50/
 4. Palenie, posiadanie papierosów, przebywanie w towarzystwie palących /-20 -10 -5/
 5. Arogancja wobec dorosłych, nie wypełnianie poleceń nauczycieli i opiekunów /-10/
 6. Brak dyscypliny na lekcjach, uroczystościach, wycieczkach, przerwach /-5/
 7. Kłamanie, oszukiwanie, ściąganie, podrabianie podpisów /-10/
 8. Nieodpowiedni strój (brak stroju galowego lub stroju sportowego, brak przebranych butów, wyzywający ubiór) /-5/
 9. Rażący makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci jaskrawymi kolorami /- 5/
 10. Prześladowanie, znęcanie się, wyśmiewanie, zastraszanie, mobbing, stalking (również w Internecie) /-50 -20 -10 -5/
 11. Wykonywanie, rozpowszechnianie zdjęć i nagrań z osobami trzecimi bez ich zgody /-10 -20/
 12. Używanie tel. komórkowych, sprzętu elektronicznego na wszystkich zajęciach szkolnych /-5/
 13. Nieobecność na imprezach szkolnych bez szczególnego powodu /-10/
 14. Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna /- 1 za każdą godzinę/
 15. Wagary (uzupełnia wychowawca) /-5 za każdą godzinę/
 16. Spóźnienie /-5 za każde spóźnienie/
 17. Wulgaryzmy /-5/
 18. Wychodzenie na przerwach poza teren szkoły /-20/
 19. Niszczenie mienia szkoły i mienia innych osób /-20 -10 -5/
 20. Nie przestrzeganie zasad funkcjonowania i bezpieczeństwa przez uczestników zorganizowanego transportu szkolnego /-5 -10 -20/
 21. Niewywiązywanie się z zadeklarowanych zadań i obowiązków (brak dzienniczka, podpisu, zgody, składek klasowych) /-5/
 22. Inne zachowania nie objęte wykazem zgodnie z opinią Rady Pedagogicznej na wniosek opiekuna lub wychowawcy /max -50/.

 

§ 3 – Strój ucznia

 1. Za strój galowy uważa się: białą bluzkę wraz z czarną lub niebieską spódnicą bądź spodniami.
 2. Strój codzienny ucznia powinien być: czysty, skromny, estetyczny, odpowiedni dla wieku i nie wyzywający.

 

§ 4 – Progi zachowania

 1. Jeżeli uczeń otrzymał z jakiegokolwiek przedmiotu na semestr ocenę niedostateczną, to nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania. Przy dwóch ocenach niedostatecznych uczeń może maksymalnie otrzymać ocenę dobrą z zachowania natomiast przy trzech i więcej co najwyżej poprawna.
 2. Jeżeli uczeń uzyskał 20 punktów ujemnych to nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania. Jeśli uzyskał 40 punktów ujemnych to nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, od 70 punktów ujemnych nie uzyskuje oceny dobrej a od 100 punktów ujemnych nie otrzymuje oceny poprawnej.

 

§ 5 – Bonus startowy

 1. W każdym semestrze uczeń uzyskuje „na start” +200 punktów.

 

§ 6 – Kryteria uzyskiwanych ocen

      1. Tabela ocen

 

ocena

punkty

naganna

do 86

nieodpowiednia

od 87 do 126

poprawna

od 127 do 186

dobra

od 187 do 236

bardzo dobra

od 237 do 286

wzorowa

od 287

 

 1. Ocenę semestralną uzyskuję się zgodnie z tabelą w punkcie 1.
 2. Ocenę roczną uzyskuję się obliczając średnią arytmetyczną uzyskanych punktów w obydwu semestrach zgodnie z tabela w punkcie 1.

 

§ 7 – Pozostałe ustalenia

 1. Za statystykę punktową odpowiada wychowawca.
 2. Uzyskanie punktów z zachowania jest jawne i nie może się odbywać poza zainteresowaną osobą.
 3. Uczeń rozpoczynający funkcjonowanie w punktowym systemie oceniania zachowania ma wstrzymane wpisywanie punktów ujemnych na okres miesiąca.
 4. Przydział punktów jest decyzja autonomiczną osoby do tego w danej kwestii uprawnionej. Uczniowi w przypadkach spornych przysługuje odwołanie do wychowawcy, który po konsultacji z nauczycielem i uczniem podejmuje ostateczną decyzję.
 5. System podlega semestralnej ewaluacji – każda z zainteresowanych stron ma prawo zgłaszać pisemne wnioski dotyczące jego funkcjonowania raz na semestr. Podjęcie ewentualnych zmian nie działa wstecz. Na każdy semestr Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej zatwierdza obowiązującą wersję systemu punktowego.
 6. Punktowy system oceniania jest narzędziem wychowawcy służącym do wiarygodnego i bezstronnego ustalenia oceny z zachowania, ostateczna ocena jednak zawiera również samoocenę ucznia, ocenę innych i opinię rady pedagogicznej. 
 7. Na podstawie wyników punktacji wychowawca lub dyrektor szkoły może nałożyć innego rodzaju kary. (np.: czasowy lub jednorazowy zakaz uczestnictwa w nieobowiązkowych zajęciach dodatkowych)

 

powrót na stronę główną

Aktualności

Mapa

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku
  64-553 Grzebienisko, ul Szkolna 16
 • 61-29-18-604
  szkolagrzebienisko@op.pl

Realizacja: nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowejw Grzebienisku. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2017

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług.