Szkolny system oceniania

 

Pobierz plik

Szkolny System Oceniania - Szkoła Podstawowa w Grzebienisku.docx

lub poczytaj:

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. JÓZEFA GIBOWSKIEGO

W GRZEBIENISKU

 (listopad 2017)

 

 

Spis treści

§ 1 Podstawy prawne. 3

§ 2 Cele i zadania. 3

§ 3 Obowiązki nauczycieli i wychowawców związane z systemem oceniania. 4

§ 4 Prawa i obowiązki ucznia związane z systemem oceniania. 6

§ 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia. 8

§ 6 Ocenianie zachowania uczniów.. 9

§ 7 Klasyfikacja śródroczna i roczna. 10

§ 8 Warunki i tryb poprawiania ocen klasyfikacyjnych. 13

§ 9 Egzaminy klasyfikacyjne. 15

§ 10 Egzaminy poprawkowe. 16

§ 11 Sposób udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom prac z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej i rocznej oceny zachowania. 17

§ 12 Sprawdzian w ostatnim roku nauki 17

§ 13 Warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce  18

§ 14 Nagrody, wyróżnienia i kary. 18

§ 15 Postanowienia końcowe. 19

 

 

 

 

§ 1 Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329), z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 106, poz. 496).
 3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357)
 4. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542).
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1154), z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1155).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562).
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

§ 2 Cele i zadania

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  2. zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 4. Ocenianie szkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia i rodzica/opiekuna o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 5. Ocenianie szkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
 2. ustalenie kryteriów oceniania  zachowania;
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali obowiązującej w szkole;
 4. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywano śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 3 Obowiązki nauczycieli i wychowawców związane z systemem oceniania

 1. Uczniowie i rodzice na początku każdego roku szkolnego informowani są o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 2. Każdy nauczyciel ze względu na specyfikę przedmiotu (zajęć edukacyjnych) ustala przedmiotowy system oceniania (PSO), który nie może być sprzeczny z SSO; PSO jest dokumentem nauczyciela – udostępnianym jednak do wglądu radzie pedagogicznej, rodzicom i organom sprawującym nadzór. Opracowane PSO są dostępne dla wszystkich stron procesu edukacyjnego u nauczycieli przedmiotowych. Osoba prowadząca systematyczne zajęcia dodatkowe nieobjęte podstawą programową autonomicznie ustala system oceniania z zastrzeżeniem konieczności poinformowania o jego założeniach wszystkich uczestników.
 3. Wychowawcy informują uczniów i rodziców o zasadach i kryteriach oceniania zachowania.
 4. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców. Nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe.
 5. Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach ustalonych z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem).
 6. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz wskazanie:
 1. co uczeń zrobił dobrze;
 2. co uczeń ma poprawić;
 3. w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę;
 4. jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju.
 1. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie:
 1. jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował;
 2. jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować.
 1. Uczeń lub rodzic może złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w ust. 6 lub 7. Pisemne uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w ciągu trzech dni przekazuje uzasadnienie  oceny wnioskodawcy.
 2. Sprawdzone i ocenione prace klasowe, testy, kartkówki są dokumentem szkolnym, jednak muszą być udostępnione zarówno rodzicom jak i uczniom do wglądu.
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, takie jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych, są przechowywane w szkole przez nauczycieli przedmiotów przez cały rok szkolny i udostępniane zarówno rodzicom jak i uczniom na podstawie ustnej prośby składanej bezpośrednio u nauczyciela przedmiotowego. Po zakończeniu roku szkolnego prace są niszczone przez nauczyciela przedmiotu.
 2. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace te są także udostępniane do wglądu zawsze w czasie wywiadówek, indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia lub dyżurów nauczycielskich dla rodziców w szkole.
 3. Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny zgodnie z §3 punkt 4, 5, 6, 7 i 8, dotyczącym uzasadnienia oceny bieżącej oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą  sprawdzianu, sposobem oceniania pracy, a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy. Uczeń lub rodzic może sporządzać kopie, notatki, odpisy.
 4. Sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia, takich jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych, nie można wynosić poza teren szkoły.
 1. Ocena z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i techniki poza względami merytorycznymi uwzględnia wkład ucznia w spełnianie wymagań, predyspozycje psychofizyczne, stosunek do obowiązków.
 2. Wymagania edukacyjne i sposoby oceniania uczniów, w stosunku do których PPP wydała stosowne orzeczenie  lub opinię, muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 3. Liczba ocen cząstkowych z przedmiotu w danym okresie wynosi minimum trzy.
 4. Ocena okresowa i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, sposób jej wystawienie jest zgodny z PSO i może być np. średnią ważoną.
 5. Przy przeliczaniu punków na ocenę przyjmuje się następujące przedziały:
  1. od 0 do 39 procent – ocena niedostateczna;
  2. od 40 do 54 procent – ocena dopuszczająca;
  3. od 55 do 69 procent – ocena dostateczna;
  4. od 70 do 83 procent – ocena dobra;
  5. od 84 do 95 procent – ocena bardzo dobra;
  6. od 96 do 100 procent – ocena celująca.
 6. Przy ocenie prac pisemnych wszyscy nauczyciele kontrolują poprawność ortograficzną pracy i czytelność pisma; za rażące błędy ortograficzne obniża się liczbę punktów zgodnie z PSO, niechlujność i nieczytelność pracy oceniania jest indywidualnie przez nauczyciela przedmiotu.
 7. Każdy nauczyciel przynajmniej raz w okresie sprawdza zeszyt przedmiotowy ucznia i ocenia ortografię oraz pismo; wystawiona ocena jest oceną cząstkową z przedmiotu za prowadzenie zeszytu.
 8. Prace klasowe i sprawdziany nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego w zakładce "Terminarz" na tydzień przed planowanym terminem zgodnie z zasadą: trzy formy pisemne w tygodniu (poza kartkówką) i najwyżej jedna w ciągu dnia.
 9. Przed pracą klasową, testem i sprawdzianem nauczyciel zobowiązany jest do powtórzenia z uczniami stosownej partii materiału, wykonania zestawu ćwiczeń, typowych zadań itp.

 

§ 4 Prawa i obowiązki ucznia związane z systemem oceniania

 1. Uczeń ma obowiązek napisania pracy klasowej lub sprawdzianu, pisanego przez klasę pod jego nieobecność, w terminie ustalonym przez nauczyciela w czasie pozalekcyjnym.
 2. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, testu lub pracy klasowej tylko jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela w czasie pozalekcyjnym; uzyskanie oceny wyższej anuluje wcześniejszą ocenę niedostateczną.
 3. Przedstawienie i omówienie wyników prac pisemnych powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od jej przeprowadzenia.
 4. Z wynikami prac klasowych i sprawdzianów (testów) zapoznają się rodzice.
 5. Odrabianie zadań domowych jest obowiązkiem ucznia; niewykonanie zadań w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia przyczyny braku zadania, skutkuje konsekwencjami zgodnymi z PSO.
 6. W ciągu okresu szkolnego dopuszcza się nieprzygotowanie ucznia do lekcji z każdego przedmiotu zgodnie z PSO. Prawo to nie obejmuje prac długoterminowych, lektur, opracowań, referatów, zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów lub testów.
 7. Wykonanie przez ucznia prac dodatkowych oraz aktywność na lekcji jest premiowana przez nauczyciela oceną dobrą, bardzo dobrą lub celującą wg zasad przyjętych w PSO.
 8. Nie ocenia się ucznia bezpośrednio po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole; nauczyciel określa uczniowi termin odrobienia zaległości i sprawdzenia ich.
 9. Nauczyciele i wychowawcy informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania na tydzień przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; informacje przekazywane są poprzez dziennik elektroniczny, a w przypadku oceny niedostatecznej i braku potwierdzenia wynikającego z otwarcia/przeczytania informacji w panelu wiadomości dziennika elektronicznego w formie pisemnej (specjalny druk szkolny) z potwierdzeniem odbioru informacji przez rodziców.
 10. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższych ocen z zajęć edukacyjnych od proponowanych; „poprawianie” ocen może odbywać się od dnia następnego po ich ogłoszeniu z zachowaniem następujących ustaleń:
 1. uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwrócić się z prośbą o umożliwienie mu poprawienia proponowanej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania, składając w tym celu umotywowany wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej w ciągu 3 dni od podania do wiadomości ocen proponowanych: złożenie wniosku musi być poprzedzone analizą warunków koniecznych do poprawiania ocen;
 2. poprawa nastąpi, jeżeli uczeń, w wyznaczonym przez nauczyciela terminie i w ustalonej przez niego formie, spełni kryteria wyższej oceny (zaleca się formę pisemną: sprawdzian, test) z wiadomości i umiejętności z całego roku (praca uczniowska pozostaje w dokumentacji nauczyciela);
 3. fakt poprawienia oceny odnotowuje się w dzienniku elektronicznym, dodając odpowiedni komentarz o terminie, sposobie i formie poprawy oceny;
 4. „niepoprawienie” oceny nie powoduje jej obniżenia i przewidywana ocena staje się oceną klasyfikacyjną.

 

§ 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

 1. W klasach I – III dopuszcza się możliwość stosowania ocen bieżących  w  postaci cyfrowej lub słownej – ust.2. Ocena śródroczna i klasyfikacyjna jest oceną opisową.
 2. Oceny bieżące w klasach IV – VIII i gimnazjum ustala się według następującej skali:
   • celujący – cel – 6;
   • bardzo dobry – bdb – 5;
   • dobry – db – 4;
   • dostateczny – dst – 3;
   • dopuszczający – dp – 2;
   • niedostateczny – ndst – 1;

dopuszcza się dostawianie do cyfr „+” (podwyższenie oceny) lub „-” (obniżenie oceny).

 1. Ustala się ogólne kryteria oceniania:
 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
   • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
   • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy;
   • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i  innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym lub krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
   • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie;
   • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
   • nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie;
   • poprawnie stosuje wiedzę, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
 4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
   • nie opanował wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie;
   • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
 5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
   • ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki;
   • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
 6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności;
 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 1. Formy sprawdzania umiejętności i sprawności uczniów:
 1. odpowiedzi ustne;
 2. praktyczne działania i ćwiczenia;
 3. krótkie sprawdziany (obejmujące materiał maksymalnie z trzech ostatnich zajęć);
 4. prace klasowe (obejmujące szeroki zakres materiału, nawet z całego roku);
 5. zadania domowe;
 6. zadania problemowe i inne prace twórcze;
 7. projekty i programy uczniowskie;
 8. sprawdziany i testy osiągnięć szkolnych;
 9. obserwacja uczniów;
 10. inne.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 2. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

§ 6 Ocenianie zachowania uczniów

 1. Ocenie podlega zachowanie uczniów zgodnie z następującą skalą:

a)    wzorowe – wz;

b)    bardzo dobre – bdb;

c)    dobre – db;

d)    poprawne – pop;

e)    nieodpowiednie – ndp;

f)     naganne – ng.

 1. Punktowy system oceniania zachowania określa formy, kryteria i sposoby  wystawiania oceny zarówno na semestr jak i na koniec roku szkolnego i obowiązuje w klasach IV – VIII i gimnazjum.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania dla uczniów klas I - III uwzględnia w szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;
 3. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 4. dbałość o bezpieczeństwo, o zdrowie własne oraz innych osób;
 5. godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
 6. okazywanie szacunku innym osobom;
 7. przeciwstawianie się objawom przemocy, agresji i wulgarności.
 1. Ocena końcowa uwzględnia semestralną ocenę  zachowania.
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając:
 1. wskazania punktowego systemu oceniania zachowania (z wyłączeniem klas I – III);
 2. samoocenę ucznia;
 3. ocenę kolegów z klasy;
 4. opinię różnych nauczycieli;
 5. opinię pozostałych pracowników szkoły;
 6. uwagi z zeszytu korespondencji, dziennika elektronicznego;
 7. informacje o zachowaniu ucznia poza szkołą.
 1. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

§ 7 Klasyfikacja śródroczna i roczna

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z  zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.
 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w styczniu zgodnie z kalendarzem organizacji danego roku szkolnego, a klasyfikację końcową w czerwcu.
 4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania. Ocena klasyfikacyjna roczna jest oceną opisową.
 5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.
 7. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali z paragrafu 5 punkt 2.
 8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.
 9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania.
 10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy  po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 11. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje:
 1. uczeń klasy I-III na podstawie oceny opisowej nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 2. w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia klasy I - III w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału;
 3. na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas;
 4. uczeń od klasy IV do VII i z klasy II gimnazjum, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego;
 5. promocję z wyróżnieniem od klasy IV do VII i z klasy II gimnazjum otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii (lub etyki) średnią ocen co najmniej 4,75  oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania;
 6. uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum jeżeli:
 1. w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,  uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
 2. przystąpił do sprawdzianu/egzaminu w zakresach ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach;
 3. uczeń kończy szkołę podstawową/gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii (lub etyki) średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
 4. o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia, na zakończenie klasy programowo najwyższej, rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami).

 

 

§ 8 Warunki i tryb poprawiania ocen klasyfikacyjnych

 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w sytuacji, gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) występują do dyrektora szkoły z wnioskiem o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu czyli podwyższenie proponowanej przez nauczyciela oceny.
 2. Wniosek o egzamin składa zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej 3 dni przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 3. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, a komisja przeprowadza go w terminie do 3 dni od daty wpływu odwołania.
 4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego. Tym samym z tych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę praktyczną.
 5. W wyniku egzaminu ocena śródroczna lub roczna może zostać podwyższona lub utrzymana w mocy.
 6. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje co najmniej trzyosobową komisję w składzie:
 1. dyrektor szkoły lub inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel jako przewodniczący;
 2. nauczyciel prowadzący z uczniem zajęcia edukacyjne lub w szczególnym przypadkach inny nauczyciel tego samego przedmiotu jako egzaminator;
 3. nauczyciel prowadzący te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 1. W komisji egzaminacyjnej mogą uczestniczyć bez prawa głosu wychowawca klasy oraz rodzic jako obserwatorzy.
 2. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń praktycznych) musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia praktyczne), wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia lub zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.
 4. Warunki poprawiania ocen z zajęć edukacyjnych:

 

Zakres poprawy

Warunki konieczne uprawniające

ucznia do „poprawiania” oceny

Czynniki warunkujące

„poprawienie” oceny

5 6

- Posiadanie min. dwóch cząstk. „6” w II okresie; inne  minimum „3”;

- ocena za I okres „6”.

- Napisanie sprawdzianu poprawiającego (P) z materiału całorocznego na ocenę celującą.

4 ® 5

- Posiadanie minimum dwóch „5” ze

 sprawdzianu lub klasówki;

- posiadanie co najwyżej jednej „3”;

- brak ocen „1” i „2”;

- ocena z I okresu - co najmniej „5”.

- Napisanie sprawdzianu poprawiającego (P) z materiału całorocznego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

3 ® 4

- Posiadanie minimum dwóch „4” ze

 sprawdzianu lub klasówki;

- posiadanie co najwyżej dwóch „2”;

- brak ocen „1”;

- ocena z I okresu - co najmniej „4”.

- Napisanie sprawdzianu (P) z materiału

 całorocznego na ocenę co najmniej dobrą.

2 ® 3

- Posiadanie minimum dwóch „3” ze

 sprawdzianu lub klasówki;

- posiadanie co najwyżej dwóch „1”;

- ocena z I okresu - co najmniej „3”.

- Napisanie sprawdzianu (P) z materiału

 całorocznego na ocenę co najmniej

 dostateczną.

1 ® 2

- Posiadanie minimum dwóch „2”

ze sprawdzianu lub klasówki;

- posiadanie co najwyżej trzech „1”;

- ocena z I okresu - co najmniej „2”.

- Napisanie sprawdzianu (P) z materiału

 całorocznego na ocenę co najmniej

 dopuszczającą.

 

 1.  Warunki poprawiania ocen zachowania:

 

Zakres poprawy

Warunki konieczne uprawniające

ucznia do „poprawiania” oceny

Czynniki warunkujące

„poprawienie” oceny

bdbwz

- Maksymalna liczba punktów ujemnych nie przekracza 20;

- brak godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.

- Zdobycie dodatkowych 20 punktów z aktywności społecznej potwierdzone przez wychowawcę.

db® bdb

- Maksymalna liczba punktów ujemnych nie przekracza 30;

- brak godzin nieusprawiedliwionych.

- Zdobycie brakujących 20 punktów z aktywności społecznej potwierdzone przez wychowawcę.

pop® db

- Maksymalna liczba punktów ujemnych nie przekracza 40;

- brak godzin nieusprawiedliwionych.

- Uzyskanie dodatkowych 20 punktów z aktywności społecznej potwierdzone przez wychowawcę.

ndp®pop

- Maksymalna liczba punktów ujemnych nie przekracza 60;

- brak godzin nieusprawiedliwionych.

- Uzyskanie dodatkowych 20 punktów  z aktywności społecznej potwierdzone przez wychowawcę.

ngnpd

- Maksymalna liczba punktów ujemnych nie przekracza 100;

- liczba godzin nieusprawiedliwionych nie większa niż 10.

- Naprawienie wszystkich szkód;

- zadośćuczynienie osobom

 pokrzywdzonym wg ich oczekiwań;

- zdobycie dodatkowych 20 punktów z aktywności społecznej.

 

§ 9 Egzaminy klasyfikacyjne

 1. Do egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić uczeń, który jest nieklasyfikowany z powodu braku możliwości dokonania klasyfikacji semestralnej lub końcowej.
 2. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.
 3. Termin egzaminu ostatecznie ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego obecni mogą być rodzice (prawni opiekunowie) ucznia jako obserwatorzy.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska nauczycieli danego przedmiotu lub nauczyciela wskazanego przez dyrektora;
 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. zadania (ćwiczenia egzaminacyjne);
 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 10 Egzaminy poprawkowe

 1. Egzamin poprawkowy wyznacza się na wniosek ucznia, który otrzymał niedostateczną ocenę roczną z danego przedmiotu i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Uczeń ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia dwóch egzaminów poprawkowych.
 3. Rada pedagogiczna ma prawo promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu raz w klasach od IV do VII.
 4. Nauczyciel uczący przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin poprawkowy, jest zobowiązany poinformować ucznia o treściach nauczania i wymaganiach przewidzianych na ocenę dopuszczającą.
 5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.
 6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza się w ostatnim pełnym tygodniu ferii letnich.
 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w następującym składzie:
 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą, innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin egzaminu poprawkowego;
 3. pytania egzaminacyjne;
 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 10 września.
 2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa w terminie 5 dni od daty przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

§ 11 Sposób udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom prac z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej i rocznej oceny zachowania.

 1. Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia dyrektor szkoły udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym.
 2. Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, zgodnie z § 3 punkt 4, 5, 6, 7 i 8 oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą testu wykorzystanego do egzaminów i sposobem oceniania pracy ucznia. Uczeń lub rodzic może sporządzać notatki, odpisy.
 3. Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły.

 

§ 12 Sprawdzian w ostatnim roku nauki

 1. Uczniowie III klasy gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego, którego napisanie jest warunkiem ukończenia gimnazjum (tylko w roku 2018 i 2019).
 2. Zasady określające egzamin gimnazjalny są zbieżne z zasadami regulującymi przeprowadzanie sprawdzianu w klasie VIII szkoły podstawowej.
 3. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w PPKO.
 4. Sprawdzian w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 7. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września danego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 8. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez CKE.
 10. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

§ 13 Warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

 1. Nauczyciele i wychowawcy przekazują informacje w formie:
 1. kontaktów bezpośrednich:
   • indywidualne rozmowy;
   • zebrania ogólnoszkolne;
   • zebrania klasowe;
   • dyżury pedagogiczne zgodnie z harmonogramem dostępnym w dzienniku elektronicznym oraz na gazetce szkolnej;
   • „otwarte” lekcje, tylko za zgodą wszystkich uczestników.
 2. kontaktów pośrednich:

      -      adnotacje w dzienniku elektronicznym, uwagi, komunikaty;

   • adnotacje w zeszycie przedmiotowym;
   • korespondencja listowna;
   • rozmowy telefoniczne.
  • Terminy zebrań ogólnoszkolnych wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. Terminy zebrań klasowych ustala wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły. O terminach zebrań powiadamia się rodziców w dzienniku elektronicznym oraz w uzasadnionych wypadkach uzgadnia się indywidualnie inną formę powiadomienia np. pisemnie lub telefonicznie.
  • Ustala się jedno zebranie z rodzicami dotyczące informacji o klasyfikacji śródrocznej w ostatniej dekadzie stycznia oraz dwa zebrania dotyczące informacji o postępach uczniów w połowie semestrów czyli w listopadzie i kwietniu.

 

§ 14 Nagrody, wyróżnienia i kary

 1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są uczniom za:
 1. bardzo dobre wyniki w nauce;
 2. pracę na rzecz szkoły;
 3. kulturę osobistą;
 4. wzorową postawę;
 5. wybitne osiągnięcia (również poza szkołą).
 1. Nagrody przyznawane są przez dyrektora szkoły na wniosek:
 1. wychowawcy klasy;
 2. samorządu klasowego lub szkolnego;
 3. rady pedagogicznej lub rodziców.
 1. Rodzaje nagród:
 1. pochwała wychowawcy na forum klasy;
 2. pochwała wychowawcy na forum szkoły;
 3. pochwała dyrektora na forum szkoły;
 4. dyplomy;
 5. nagrody rzeczowe (zależne od finansów szkoły).
 1. Rodzaje kar:
 1. upomnienie wychowawcy na forum klasy;
 2. upomnienie dyrektora na forum klasy;
 3. upomnienie dyrektora na forum szkoły;
 4. indywidualna rozmowa z uczniem;
 5. pisemne powiadomienie rodziców;
 6. telefoniczne powiadomienie rodziców;
 7. zakaz brania udziału w różnych imprezach organizowanych przez klasę lub szkołę.
 1. Odwołanie od wymierzonej kary może nastąpić za pośrednictwem samorządu klasowego, szkolnego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 7 dni.
 2. Decyzję o podtrzymaniu kary lub jej zmianie podejmuje dyrektor szkoły wraz z wychowawcą, powiadamiając pisemnie wnoszących odwołanie.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. SSO podlega ewaluacji.
 2. Badanie funkcjonowania SSO będzie następowało każdego roku.
 3. Narzędzia ewaluacji: ankieta dla rodziców, ankieta dla uczniów, ankieta dla nauczycieli.
 4. Analizy i ewaluacji dokona zespół złożony z rady pedagogicznej, członków samorządu uczniowskiego, rady rodziców, dyrektora szkoły.
 5. Ewentualne zmiany muszą być dokonane przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.
 6. Punktowy System Oceniania Zachowania jest załącznikiem do Szkolnego Systemu Oceniania.

 

powrót na stronę główną

Aktualności

Mapa

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku
  64-553 Grzebienisko, ul Szkolna 16
 • 61-29-18-604
  szkolagrzebienisko@op.pl

Realizacja: nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowejw Grzebienisku. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2017

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług.