• Szkolne Koło Wolontariatu

    • Szkoła Podstawowa w Grzebienisku

      

      

     Regulamin

     Szkolnego Koła Wolontariatu

      

     Postanowienia ogólne

     Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-przyjacielskie.

     Wolontariusz – to osoba, która świadczy pomoc nieodpłatnie. 

     Wolontariuszem może być każdy, w różnej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

     Szkolne Koło Wolontariatu - jest inicjatywą młodzieży, która chce pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie i inicjować działania na terenie szkoły i środowiska lokalnego. Wspomagać różnego typu akcje charytatywne, kulturalne. Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać.

      

     Cele

     Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

     Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

     Kształtowanie postaw prospołecznych.

     Rozwijanie empatii i tolerancji.

     Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

     Kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności.

     Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.

     Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

     Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

     Możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.

     Rozwijanie zainteresowań.

     Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

     Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

     Obszar działania

     Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne.

     Środowisko szkolne:

     - organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce

     - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć czytelniczych dla młodszych koleżanek i kolegów

     - organizowanie różnych akcji w zależności od pojawiających się potrzeb.

     Środowisko pozaszkolne:

     - akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne

     - nawiązanie kontaktów z instytucjami i prowadzenie działań na ich rzecz.

      

     System rekrutacji

     Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Koła.

     Zamieszczenie informacji o działalności SKW na stronie internetowej szkoły.

     Zachęcanie uczniów do działań podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.

     Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.

     Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego.

      

     Cechy wolontariusza:

     - dużo optymizmu i chęć do działania

     - motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

     - umiejętność wygospodarowania wolnej chwili

     - odwaga, empatia i otwartość

     - odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność

     - kultura osobista

      

     Kodeks Etyczny Wolontariusza

     Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

     Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

     Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

     Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

     Mówić otwarcie – pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze.

     Chętnie się uczyć – rozszerzaj swoją wiedzę.

     Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

     Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą–będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

     Być osobą, na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

     Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

      

     Prawa i obowiązki wolontariusza i koordynatora wolontariatu

      

     Prawa wolontariusza:

     - wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;

     - do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu;

     - ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, wychowawcy, nauczyciela;

     - do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy;

     - nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami;

     - członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie;

     - każdy ma prawo przystąpić do Koła i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna SKW.

      

     Obowiązki wolontariusza:

     - wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach i pracach SKW;

     - wywiązywać się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi;

     - członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów;

     - wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:

     a) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;

     b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

     c) zasada troski o los słabszych;

     d) zasada równości;

     e) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

     - wolontariusz może być skreślony z listy wolontariuszy za niewywiązywanie się z powierzonych mu obowiązków.

      

     Zadania koordynatora

     - utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny;

     - tworzenie atmosfery zaufania i otwartości;

     - dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy;

     - ustalanie terminów spotkań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków;

     - stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy;

     - przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy wolontariuszy;

     - przyjmowanie i odwoływanie członków koła;

     - organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza – 5 grudnia;

     - przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy SKW.

      

     Nagradzanie wolontariuszy

     Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani:

     - pochwałą koordynatora z wpisem do dziennika lub na forum szkoły;

     - pochwałą dyrektora, wicedyrektora, wychowawcy na forum szkoły;

     - przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

     - umieszczeniem na liście honorowych wolontariuszy;

     - wręczenie rodzicom Listu Gratulacyjnego podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

     Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie i szacunek za pracę na rzecz innych, potrzebujących.

      

     Postanowienia końcowe

     1.Regulamin obowiązuje wszystkich członków SKW.

     2.Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków SKW.

     3.Rozwiązania SKW może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.

     4.Wolontariusze aktywnie współpracują z Samorządem Uczniowskim.

      

     Opracowała:

     Dorota Strzykała – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu