• Program wychowawczo - profilaktyczny

      

      

     pobierz tekst

     Program_wychowawczo-profilaktyczny.doc

     lub przeczytaj poniżej

      

       PROGRAM

      

     WYCHOWAWCZO-  PROFILAKTYCZNY

      

      

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     w GRZEBIENISKU

      

     Program był konsultowany z rodzicami i uczniami                                 w poszczególnych klasach oraz został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  w dniu  14  września 2020 r. i przez Radę Rodziców   w dniu   28 września 2020 r.     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     WSTĘP

      

         Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Grzebienisku  jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne w szkole skierowane do  środowiska uczniów. Program wychowawczo-profilaktyczny powstał po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców, a także uczniów. Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym, edukacyjnym, informacyjnym i profilaktycznym podejmowane w szkole i realizowane przez wszystkich nauczycieli przy współpracy z rodzicami uczniów.

     Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej i profilaktycznej dla Dyrekcji Szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego, innych pracowników szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów szkoły.

        Mając świadomość licznych zagrożeń czyhających na młodego człowieka w otaczającej nas rzeczywistości, utworzony program  wychowania i profilaktyki, ma chronić uczniów przed tym, co niszczy ich rozwój.

        Współczesny model wychowania i profilaktyki stawia sobie za cel promowanie zdrowia, aktywności, otwartości. Szkoła powinna wyprzedzać zagrożenia, chronić uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Możliwe jest to wówczas, kiedy nauczyciele przy wsparciu rodziców wyrabiają w uczniu poczucie własnej wartości i pomagają mu stworzyć właściwą hierarchię wartości. Zakładamy, że muszą to być działania systematyczne, prowadzone w atmosferze dialogu, realizowane przez całą społeczność szkolną.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     PODSTAWY PRAWNE

      

     1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.z 1997r.; nr 78; poz483)
     2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r.Nr 120, poz.526).
     3. Ustawa z dna 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r, poz.1457) ) ogłoszona 11 stycznia 2017 r.
     4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2015r.  w sprawie 

     zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieży.

     stawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r.

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

     Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów                                           z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U.z 2017 r. poz. 356).
     2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu             i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249).
     3. Statut Szkoły Podstawowej w Grzebienisku.
     4. Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                              i niepublicznych szkołach i placówkach z 12.08 2020 r.
     5. Zalecenia GIS ( Dz. U. z 2020 poz. 1539).

      

      

      

      

      

     2. Opis funkcjonowania szkoły.

     A. Charakterystyka środowiska szkolnego

      

              Szkoła Podstawowa w Grzebienisku jest placówką publiczną, ośmioklasową                          z oddziałami przedszkolnymi. Prowadzona jest przez Urząd Gminy w Dusznikach. Swoim rejonem obejmuje 9 wsi (Grzebienisko, Wierzeję, Brzozę, Wilkowo, Grodziszczko, Kunowo, Mieściska, Ceradz Dolny, Sarbię) ze starą zabudową wiejską, zabudowaniami willowymi, zabudową osiedla szeregowego, jak też bloków mieszkalnych.

     Tereny wiejskie zamieszkuje zróżnicowana społeczność, w której są przedstawiciele rodzin żyjących na tym terenie od wielu pokoleń, ale także ludność napływowa z terenów miejskich, z różnych stron Polski.

     Zmiany w strukturze społeczności lokalnej determinują strukturą środowiska szkolnego,                 w szczególności odzwierciedlają zróżnicowanie pod wieloma względami środowiska rodzinne, z których pochodzą uczniowie.

     W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole funkcjonują oddziały przedszkolne dzieci od           3 roku życia do grupy wychowania przedszkolnego ( 6-latków) oraz w szkole podstawowej oddziały od klas I do VIII.

     Uczniowie uczęszczają do szkoły w systemie jednozmianowym. Organ prowadzący zapewnia dowozy, z których korzysta zdecydowana większość naszych uczniów. W szkole funkcjonuje świetlica, która obejmuje opieką każdego zgłaszającego się ucznia, w tym dzieci oczekujące na odwozy.

      

     B. Podmioty wspierające.

      

     Działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą będą wspierały liczne podmioty, będące instytucjami i placówkami publicznymi. W szczególności należy wymienić:

      

     1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szamotułach
     2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach
     3. Komenda Policji w Dusznikach oraz w Szamotułach
     4. Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Zespół kuratorskiej służby sądowej
     5. Państwowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach

      

      

      

      

      

     3. Założenia wychowawczo profilaktyczne programu

      

          Program wychowawczo - profilaktyczny przedstawia mapę celów, wartości, do których każdy członek społeczności szkolnej powinien dążyć w swoim codziennym  postępowaniu      i pokazuje w jaki sposób tę wizję szkoły i dążenia urzeczywistniać, poprzez wskazanie konkretnych działań i czynności.

          Kluczowym założeniem przyjętym w naszym programie jest uznanie, iż wychowanie jest procesem wspierania dziecka rozwoju ku pełnej dojrzałości  w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianym i uzupełnianym przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Wychowanie jest zadaniem nie tylko rodziny, ale i szkoły, która w swoim działaniu współpracuje z rodzicami, przy czym zadaniem szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży do wartości.

      

         Realizacja działań wychowawczych w naszej szkole będzie wzmacniana i uzupełniana działaniami z zakresu profilaktyki która jest oddziaływaniem zapobiegającym niepożądanym zjawiskom. Profilaktyka jest też systemem działań zmierzających do utrzymania istniejącego stanu rzeczy, który jest oceniany jako pożądany lub satysfakcjonujący.

     Program wychowawczo – profilaktyczny zakłada, że w warstwie teoretycznej i podstaw aksjologicznych, wywiedzionych z wizji szkoły, sylwetki absolwenta realizacja celów wychowawczych jest długofalowa. Natomiast w obszarze działań wychowawczych                  i profilaktycznych jest rocznym planem realizacji celów szczegółowych, stanowiących wypadkową, przeprowadzanej diagnozy, priorytetów i wyników ewaluacji efektów zrealizowanych w danym roku działań wychowawczych i profilaktycznych. Integralną częścią programu będą plany pracy wychowawczo-profilaktycznej klas opracowywane przez wychowawców na dany rok szkolny.

     W trosce o zdrowie uczniów wskazane jest wdrażanie i przestrzeganie zaleceń związanych           z istniejącą pandemią Koronawirusa  (załącznik w Procedurach).

      

      

      

      

      

      

      

     1. Podstawy teoretyczne programu.

      

      Punktem wyjścia do sformułowania w programie wychowawczo – profilaktycznym celów      i sposobów ich realizacji jest przyjęcie odpowiednich podstaw teoretycznych rozumienia projektowanego procesu wychowawczego i profilaktycznego. Ważne jest uznanie wychowawczej roli szkoły. Szkoła wychowuje ku wartościom, podejmując działania sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia:

     · wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju ucznia poprzez zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, rozwijanie jego potencjałów i możliwości, budowanie wspierającej relacji nauczyciel – uczeń, wskazywanie mocnych stron, ale także trudności, barier                   i ograniczeń w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym;

     · kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez kreowanie          i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia kultury                          i relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

      · zapobieganie zagrożeniom, profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochronę przed bezpośrednimi niebezpieczeństwami.

     · korygowanie deficytów i urazów powstałych w toku wcześniejszego wychowania poprzez diagnozę deficytów, stwarzanie takich sytuacji, by uczeń mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, udzielanie wsparcia terapeutycznego.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Wyniki diagnozy potrzeb i problemów, w tym czynników chroniących                    i czynników ryzyka.

      

                Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego, analizy sytuacji wychowawczej szkoły, diagnozy potrzeb środowiska szkolnego oraz aktualnej diagnozy w zakresie występujących                 w środowisku szkolnym czynników ryzyka oraz czynników chroniących, dotyczących uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.

      

      W analizie sytuacji wychowawczej szkoły zostały uwzględnione:

      

     • sukcesy wychowawcze szkoły (statystyki szkolne, analiza przypadków indywidualnych);
     • potrzeby uczniów i ich oczekiwania (na podstawie informacji uzyskanych przez wychowawców klas, informacji uzyskanych od samych uczniów);
     • potrzeby rodziców;
     • potrzeby rozwojowe nauczycieli;
     • źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego;
     • procedury związane z epidemią Koronawirusa

      

      

     Diagnozę potrzeb środowiska szkolnego oraz diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie :

      

     · wyników ewaluacji wewnętrznej,

     · analizy dokumentacji (teczki indywidualne uczniów, dziennik, pedagoga, psychologa, protokoły zespołów wychowawczych, analizę sytuacji wychowawczej klas, analizę frekwencji uczniów, protokoły rady pedagogicznej),

     · obserwacji zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych,

      · rozmów indywidualnych z uczniami, nauczycielami i rodzicami,

     · dotychczasowych zajęć profilaktycznych i wychowawczych w klasach,

     · ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w szczególności obejmujące zakres systemu wartości uczniów oraz identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących,

      · konsultacji z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

      

          Przeprowadzona analiza sytuacji wychowawczej pozwoliła wyodrębnić czynniki ryzyka     i czynniki chroniące występujące w środowisku szkolnym. Stanowiły one ważną podstawę przy projektowaniu działań zapobiegawczych. Jednocześnie zidentyfikowano oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli, co pozwoliło na sformułowanie potrzeb i priorytetów     w działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły.

      

      

     Czynniki ryzyka:

     · panująca epidemia Koronawirusa,

     · zwiększająca się ilość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

     · nieprzestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad,

      · trudności z samokontrolą, w szczególności problemy z wyrażaniem złości w sposób społecznie akceptowany,

     · wulgaryzmy, przezywanie, wyśmiewanie,

     · popychanie, czasami bicie się,

     · trudności w umiejętności rozwiązywania konfliktów,

     · nadmierne korzystanie z Internetu, gier komputerowych, telewizji,

     · demonstrowanie własnej tożsamości poprzez zachowania prowokacyjne, oraz brak motywacji do nauki,

     · trudne sytuacje rodzinne, konflikty około rozwodowe,

     · samotne rodzicielstwo,

     · próby sięgania po papierosy przez uczniów, picie alkoholu (poza szkołą),

     ·samookaleczenia i zgłaszane myśli samobójcze.

      

      

     Czynniki chroniące:

      

     · procedury zgodne z GIS związane z epidemią,

     · dobra atmosfera w szkole,

     · uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,

     · „mała szkoła” – brak anonimowości w szkole,

     · sukcesy edukacyjne i sportowe uczniów,

     · działania integrujące w szkole – dodatkowe zajęcia integracyjne (m.in. nocowania),

     · dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym,

     · silna więź emocjonalna dziecka z rodzicami,

     · zdecydowany brak akceptacji dla przemocy,

     · współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

      · obecność w szkole specjalistów (terapeuta pedagogiczny, pedagog, logopeda, psycholog),

     · wypracowane procedury bezpieczeństwa,

     · imprezy i działania integrujące społeczność szkolną,

     · bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,

     · warsztaty i zajęcia z uczniami,

     · współpraca z Państwowym Inspektoratem Sanitarnym

      

      

     Oczekiwania rodziców względem szkoły:

      

      • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, związanego również z pandemią.
      • Poszerzona oferta zajęć dodatkowych, w tym dydaktyczno-wyrównawczych, jak też atrakcyjnych kółek i zajęć rozwijających.
      • Aktywowanie działania stołówki i wprowadzenie obiadów w szkole.
      • Wytworzenie prawidłowej, życzliwej, sprzyjającej pracy i rozwojowi atmosfery w zespole klasowym i w szkole.
      • Zorganizowanie zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej.
      • Organizowanie w szkole spotkać z ciekawymi ludźmi- również dla uczniów starszych,
      • Propagowanie postaw tolerancji.
      • Zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

      

     Oczekiwania uczniów wobec szkoły:

      

     • Zrozumienie i akceptacja potrzeb ucznia (mniej nauki, zadań domowych, więcej zabawy).
     • Unowocześnienie sprzętu komputerowego w szkole.
     • Więcej lekcji poza murami szkoły.
     • Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
     • Wprowadzenie tematycznych akcji ” dzień lub tydzień” .

      

      

      

      

     Oczekiwania nauczycieli wobec rodziców:

      

      · Zainteresowanie osiągnięciami i potrzebami dziecka.

     · Uczestnictwo we wszystkich formach spotkań organizowanych przez szkołę.

     · Systematyczna współpraca z wychowawcą w celu realizacji wspólnego frontu wychowawczego oraz pomocy w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązków ucznia.

     · Czuwanie nad przestrzeganiem przez dzieci wewnątrzszkolnych regulaminów.

     · Uczestnictwo w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.

     · Pomoc w zaspakajaniu bieżących potrzeb szkoły.

     · Współpraca w celu budowania postawy prozdrowotnej i przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży.

     · Wzmacnianie kompetencji wychowawczych.

     · Dbałość o utrzymanie dobrych relacji w środowisku szkolnym.

     · Współpraca z rodzicami w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią ( zgodnie z zaleceniami GIS).

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Diagnoza obszarów problemowych występująca w środowisku szkolnym

      

     Identyfikacja problemów i diagnozowanie środowisk została przeprowadzona na podstawie:

     a) obserwacji środowiska szkolnego,

     b)  analizy dokumentów szkolnych, protokołów z rady pedagogicznej,

     c) wywiadów z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

     d) analizy frekwencji uczniów,

     e) kontaktów z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę,

            f) badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów.

      

     Dotychczasowe doświadczenia z realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych, ich ewaluacja i pojawiające się coraz częściej zachowania ryzykowne niektórych uczniów poza szkołą obligują nas do kontynuacji podejmowanych do tej pory działań z jeszcze większym aktywizowaniem rodziców uczniów i środowiska pozaszkolnego na rzecz profilaktyki zdrowia oraz uzależnień. W tym roku szkolnym szczególny nacisk położymy na profilaktykę zdrowotną związaną z zagrożeniem epidemicznym.

     W oparciu o wyniki dotychczasowej diagnozy wyodrębniono następujące  problemy:

     • przypadki niewłaściwego żywienia uczniów, przyczyną powstawania wielu nieprawidłowości psychomotorycznych,
     • zdarzają się w klasach przypadki agresji słownej  i „odrzucenia” pojedynczych uczniów,
     • coraz częściej wśród uczniów całego zespołu pojawiają się przejawy cyberprzemocy,
     • niebezpieczne mogą okazać się kontakty dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej z osobami nieznajomymi, które coraz częściej przenoszone są przez dzieci do  świata realnego,
     • niższy w stosunku do lat poprzednich poziom kultury osobistej młodzieży
     • brak motywacji do nauki,
     • trudności w nauce,
     • zdarzają się przypadki wysokiej  absencji na zajęciach edukacyjnych,
     • pozaszkolne kontakty uczniów z papierosami
     • poczucie „przeciążenia” uczniów nadmiernymi wymaganiami nauczycieli               i rodziców,
     • problemy natury psychicznej: problemy uczuciowe, niska samoocena, zaburzenia nastroju, samookaleczenia, częściej występujące depresje.

      

     Działania przewidziane w programie dokonywać się będą na poziomie profilaktyki pierwszorzędowej mającej na celu promocję zdrowia i zapobieganie pojawianiu się problemów związanych                            z zachowaniami dysfunkcjonalnymi oraz na poziomie profilaktyki drugorzędowej, której celem jest ujawnianie uczniów zagrożonych uzależnieniem i pomaganie im w zapobieganiu rozwojowi zaburzenia.

      

      

      

     1.  Uzgodnione wspólnie ze społecznością szkoły wartości
     • poszanowanie wartości i godności ludzkiej
     • aktywne działania na rzecz klasy, szkoły
     • uczciwość, szczerość
     • prawdomówność
     • sprawiedliwość
     • szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej
     • wrażliwość na piękno przyrody ojczystej
     • ogólnoludzkie normy i wartości religijne
     • doskonalenie własnej osoby
     • kierowanie się własnym sumieniem
     • pomoc potrzebującym
     • umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności
     • inicjatywa
     • rzetelność i odpowiedzialność
     • zdrowy styl życia ze szczególnym naciskiem na stosowanie się do zaleceń GIS w związku z panującą epidemią
     • wykształcenie i nauka

      

      

      

      

      

      

      

     II. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE PROGRAMU

      

     Wychowanie ku wartościom jest jednym z najważniejszych celów działalności wychowawczej szkoły. Wartości są pierwszymi drogowskazami w życiu każdego człowieka, są tym co cenne, ważne, do czego pragniemy dążyć w każdym momencie naszego funkcjonowania. To od ukształtowanej hierarchii wartości zależy jakich wyborów dokonujemy w życiu, jakie oceny formułujemy wobec innych osób i zdarzeń. Z tych powodów niezwykle ważnym zadaniem jest wspomaganie uczniów w urzeczywistnianiu wartości, co w praktyce sprowadza się do kształtowania osobowości ucznia poprzez wartości, by móc o nim powiedzieć: sprawiedliwy, kochający, dobry, prawy, tolerancyjny, szanujący siebie i drugiego człowieka itp. 

     Wychowanie ku wartościom nie może mieć przy tym charakteru doraźnego, incydentalnych działań lecz mieć charakter procesu, permanentnie wzbogacanego i doskonalącego. Najważniejsze kierunki prowadzonego procesu wychowania ku wartościom zawierają się przede wszystkim w sformułowanej wizji szkoły jak i sylwetce absolwenta.

      

     1. Wizja szkoły.

      Jesteśmy publiczną szkołą podstawową działającą na rzecz kształcenia i wychowania dzieci.

      

      

     2. Model absolwenta szkoły.

     Realizując ogólne zadania szkoły dążymy, by nasz absolwent:

     w sferze nauki:

      

     • sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
     • był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo                  i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;
     • miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

     w sferze społecznej:

     • dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;
     • znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
     • był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;
     • umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;
     • był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
     • umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;
     • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;
     • dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek, potrafił realizować zalecenia GIS, związane z pandemią;
     • stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;
     • dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;
     • bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

     w sferze kulturowej:

     •  uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;
     • umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;
     • był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     III. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO                                

      

     CEL STRATEGICZNY

     Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości                         (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) oraz ochrona przed zagrożeniami rozwoju, zaspokajanie potrzeb psychicznych, pomoc w realizowaniu celów rozwojowych a także  uczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w życiu.

      

      
     IV. CELE  SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

      

     1. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
     2. Kształtowanie pozytywnych postaw  społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań.
     3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji
     4. Propagowanie zdrowego trybu życia.
     5. Przestrzeganie zaleceń GIS, w związku z panującą epidemią.

      

      

     Program ma być pomocny w przezwyciężaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów poprzez:

      

     · integrację w klasach i zespołach uczniowskich,

     · kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,

      · pobudzanie kreatywności, przedsiębiorczości,

     · dążenie do większej otwartości uczniów, świadomego przeżywania emocji,

     · dbanie o rozwój poczucia własnej wartości,

     · kształtowania umiejętności otwartego wyrażania swoich myśli i poglądów,

     · kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

     · kształtowanie postaw twórczych,

     · kształtowanie postawy tolerancji,

     · działania zapobiegające dyskryminacji

     · kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru,

      · kształtowanie nawyku dbania o przyrodę, o zdrowie,

     ·kształtowanie nawyku częstego mycia rąk oraz zachowania dystansu społecznego,

     · budowanie motywacji do nauki i poznawania otaczającego świata,

     · kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, w tym przede wszystkim uczciwości, wiarygodności i odpowiedzialności,

     · kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO -  PROFILAKTYCZNYCH w roku szkolnym 2020/2021

      

      

     Cel wychowawczy:

      

     WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA, STOSOWNIE DO JEGO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI

      

     Zadania wychowawcze

      

      

      

      

      

     Sposób realizacji

      

     Osoby odpowiedzialne/

      

     termin realizacji

     Kształtowanie pozytywnego postrzegania samego siebie, budowania własnej wartości, rozwijania indywidualnych zainteresowań.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     -Angażowanie uczniów w różne formy działalności: wolontariat, koła zainteresowań, konkursy-

     na poziomie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym , wojewódzkim i krajowym.

     Wolontariat:

     -koordynator  i opiekun Szkolnego koła wolontariatu -J. Marchewka

     Regulamin i wszelkie zasady umieszczone zostały na stronie szkoły- działalność w trakcie całego roku szkolnego na zasadzie akcji ( zbieranie nakrętek, baterii, żywności)

      

      

     Koła:

      

     Kółko plastyczno-techniczne klasy  IIIb - poniedziałek 5 godz.l.- E. Klorek dla

      

     -Kółko dla uczniów zdolnych

     - kl. IIIa- wtorek 6 godz.l.- M. Grądalska,

     -Kółko teatralno-taneczne- czwartek 6 godz.l.- M. Grądalska,

      

     - Kółko historyczne- dla klas IV- VIII- czwartek  6 godz. l.- Alicja Stachowiak,

     Kółko geograficzno-informatyczne-klasy VII- czwartek 0 godz.lek

      

     -Zajęcia SKS - chłopcy kl.VI.-VII -  p. M. Małolepszy ( środa 14.30-16.00)

      

     - UKS - gry sportowe dla dziewcząt z kl. VI- VII p. M.Jankowiak ( środa 14.30-16.00)

      

      -Kółko wokalne -p. B. Wszoła (środy godz. 13.35-14.25),

      

     - Kółko religijno- misyjne kl. I - VIII-p. J. Marchewka (wtorek 12.50-13.35),

      

     - Kółko teatralno - recytatorskie kl. I - IV- p. W.Krupa ( 6 godz.l)

      

     -  Kółko teatralno - recytatorskie kl. V - VII-p. W.Krupa (czwartek 7 godz.l.),

      

      -Zumba –p. Uniejewska (środy 14.30-15.30)

      

      

      

     Realizacja zadań wynikająca z wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     · podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego wynikających z ramowych planów nauczania, które są prowadzone przez doradcę zawodowego gdzie doradca zawodowy prowadzący te zajęcia opracowuje rozkład zajęć dla oddziałów klas VII i VIII na zajęcia dydaktyczne w wyznaczonej liczbie godzin wynikającej z ramowych planów nauczania zgodnie z przewidzianymi treściami programowymi;

     · podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;

     · podczas godzin wychowawczych;

     · podczas konsultacji indywidualnych;

     · podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np. targi edukacyjne, projekty edukacyjne, szkolny dzień talentu, wizyty przedstawicieli szkół średnich) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, udział w wizytach w zakładach pracy, udział w „dniach otwartych” lub „drzwiach otwartych” szkół średnich;

     · w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: o bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu prowadzoną przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów; o zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. pozostałe działania związane z doradztwem zawodowym realizowane w szkole i poza nią; o zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – składanie wniosków rekrutacyjnych do szkół średnich.

      

     Nauczyciel-doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny

      

     Podejmowanie działań wobec uczniów z grupy zwiększonego ryzyka we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     -Wsparcie dziecka poprzez różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

      

     1.zajęcia terapeutyczne

     2.dydaktyczno-wyrównawcze

     3.zajęcia rozwijające uzdolnienia

     4. pomoc psychologa – dla uczniów               i rodziców

      

     -Proponowanie rodzicom kontaktu z placówkami specjalistycznymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

      

     - Kierowanie uczniów na

     badania diagnostyczne i

     kontrolne do Poradni

     Psychologiczno-Pedagogicznej            ( wydawanie opinii na temat ucznia).

     -Współpraca z PIS w Szamotuły.

      

      

     - Współpraca z GOPS, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Szamotułach oraz Kuratorską Służbą Sądową, Policją

      

     -Spotkania / współpraca zespołów wychowawczych i zespołów nauczycieli uczących w klasach.

      

     -Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego, zgodnie z IPET.

      

      

     -Zatrudnienie nauczycieli wspomagających , współorganizujących kształcenie specjalne.

      

      

     nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor

      

      

     Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom          i rodzicom.

      

      

      

      

      

      

     -Planowanie i koordynacja  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

     Realizacja różnego rodzaju

     formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

      

     1.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i w grupach

     2.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

     3.Zajęcia rozwijające uzdolnienia

     4. Terapia logopedyczna,

     5. Zajęcia dla klas i  indywidualnych uczniów usprawniające  techniki uczenia się.

     6. Zajęcia usprawniające kompetencje społeczno-emocjonalne.

     7. Zajęcia usprawniające umiejętności i techniki uczenia się.

     7. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

     8. Konsultacje  przedmiotowych dla uczniów i rodziców.

     9. Konsultacje psychologiczno -pedagogiczne dla uczniów i rodziców.

     10. Doradztwo zawodowe.

      

     -Proponowanie rodzicom kontaktu z placówkami specjalistycznymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

      

      dyrektor szkoły, pedagog szkolny (wg planu na dany rok szkolny), logopeda, nauczyciele, psycholog

      

     Działalność opiekuńcza

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     -Opieka świetlicy szkolnej w trakcie  i po zakończeniu lekcji.

      

     -Dyżury opieki nad uczniami w dniach bez zajęć edukacyjnych ( dni wolne).

      

     - Współpraca z GOPS, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Szamotułach oraz Kuratorską Służbą Sądową, Policją oraz z innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.

      

     -Współpraca z PIS w kwestiach zagrożenia epidemicznego.

      

      

     nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor.

      

     Upowszechnianie programów edukacyjnych i szkoleń rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     -Podejmowanie działań edukacyjnych w ramach programów realizowanych przez szkołę.

      

     -Organizowanie prelekcji i innych form doskonalenia dla rodziców.

      

     -Umieszczanie informacji na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

      

     -Informowanie  rodziców o możliwości korzystania ze wsparcia  z placówkami specjalistycznymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

      

     nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor

      

     Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców.

      

      

      

     -Szkolenia Rady Pedagogicznej.

      

     -Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

     dyrektor

      

     Cel wychowawczy:

      

     KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

      

      

      

     Zadania wychowawcze

      

      

     Sposób realizacji

      

     Osoby odpowiedzialne

      

     Prowadzenie działań integrujących społeczność szkolną

      

      

      

      

      

      

      

     -Zajęcia integracyjno – adaptacyjne w klasach

      

     -Zapoznanie rodziców z ofertą zajęć pozalekcyjnych

      

     -Wycieczki, nocowania w szkole.

      

     -Współpraca z Radą Rodziców

      

     Wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele.

      

     Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

      

      

      

      

      

      

      

     - Działania prowadzone w ramach wolontariatu i samorządu szkolnego

      

     -Różne działania w ramach klas                 ( przekazywanie bieżących zaleceń GIS).

      

     - Metoda pracy w grupach  ćwiczona w trakcie  różnych zajęć edukacyjnych, lekcji wychowawczych, warsztatów.

     Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki, opiekun koła wolontariatu oraz Samorządu Szkolnego

      

     Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     -Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga szkolnego

      

     -Lekcje wychowawcze z psychoedukacją.

     wychowawcy, pedagog szkolny

      

      Propagowanie wśród uczniów znajomości przestrzegania prawa, ich praw i obowiązków

      

      

      

      

     -Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka.

      

     -Tematyczne lekcje wychowawcze lub realizacja przedmiotu WOS.

      

     -Pogadanki .

      dyrektor szkoły, pedagog szkolny , wychowawcy , nauczyciele

      

     Zapoznanie uczniów z  zasadami bezpieczeństwa w szkole i poza terenem szkoły

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     -Pogadanki z uczniami na lekcjach wychowawczych oraz apelach.

     -Próbna ewakuacja obiektu.

     -Pogadanki z rodzicami na zebraniach rodzicami .

      

     -Karta rowerowa- organizacja  zajęć i egzaminu dla uczniów.

      

     - Spotkania  z Policją.

      

     - Zapoznawanie na bieżąco uczniów z nowymi zaleceniami GIS

      

     dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny,

     Policja

      

     Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu i komputera

      

      

      

      

      

      

      

      

     -Omawianie z uczniami zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu  podczas zajęć komputerowych i informatyki oraz lekcji wychowawczych.

      

     -Podejmowanie tematyki cyberprzemocy z uczniami i rodzicami.

      

     -Prelekcje i pogadanki dla uczniów oraz rodziców ( na zebraniach ogólnych i klasowych)

      

     -Dzień Bezpiecznego Internetu”.

      

      

      dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny

      

     Informowanie o destrukcyjnych skutkach używania substancji psychoaktywnych i możliwości uzyskania pomocy

      

      

      

      

      

      

     -Udostępnianie rodzicom, nauczycielom informacji w zakresie rozeznawania objawów używania substancji psychoaktywnych itp. (linki na stronie internetowej)

      

     -Korzystanie z procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi

      

     -Upowszechnianie programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców, w tym także w zakresie przeciwdziałania narkomani

     psycholog, pedagog, inni specjaliści zewnętrzni

      

     Doskonalenie umiejętności wychowawczych

      

      

      

      

      

      

     -Pogadanki dla rodziców dotycząca umiejętności wychowawczych

      

     -Porady wychowawcze umieszczane na stronie internetowej szkoły

      

     -Porady i konsultacje w sprawach wychowania

      

     dyrektor, wychowawcy, psycholog, pedagog szkolny

      

     Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących

      

      

      

      

      

     -Przeprowadzenie diagnozy środowiska szkolnego pod kątem zagrożenia uzależnieniem

     pedagog szkolny, nauczyciele

      

     Tworzenie szkolnego systemu bezpieczeństwa

      

      

      

      

      

     -Korzystanie z procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole oraz  z zaleceń GIS w kwestiach przeciwdziałania epidemicznego

      

     -Tworzenie i egzekwowanie „kodeksów klasowych”

      

     -Badanie bezpieczeństwa wśród uczniów

      

      

     - Przestrzeganie i egzekwowanie postanowień Statutu Szkoły

      

     -Diagnoza przyczyn nieobecności na zajęciach lekcyjnych

      

     -Przeprowadzenie lekcji wychowawczych, dotyczących wpływu frekwencji na poziom wiedzy ucznia

      

     - Przeprowadzanie indywidualnych spotkań z rodzicami

      

     - Diagnozowanie przyczyn absencji przez wychowawcę , pedagoga,

      

     - Indywidualne, interwencyjne rozmowy pedagoga, wychowawców, opiekunów klas z udziałem uczniów i ich rodziców

      

     -Interwencyjny wywiad środowiskowy w domu ucznia przeprowadzony przez pedagoga lub wychowawcę

      

     -Nagradzanie uczniów i klas z najwyższą frekwencją śródroczną i roczną

      

     -udział w programach i projektach realizowanych w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów

      

      

     -zajęcia w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III sp z udziałem policji „Bezpieczeństwo na drodze’, spotkania ze strażą pożarną.

      

     -Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektu szkoły zgodzie z obowiązującymi przepisami

      

     dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, wychowawcy, pedagog szkolny

      

     Podejmowanie działań wobec uczniów z grupy zwiększonego ryzyka we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami.

      

      

      

      

      

      

      

     -Wsparcie dziecka poprzez różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

      

     1.zajęcia terapeutyczne

     2.dydaktyczno-wyrównawcze

     3.zajęcia rozwijające uzdolnienia

     4. konsultacje i porady dla uczniów i rodziców

     5. pomoc psychologa – dla uczniów            i rodziców.

      

      

     - Dbanie o  bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji, przerw,

      imprez szkolnych- sporządzenie planu dyżurów nauczycieli podczas przerw i imprez szkolnych.

      

      

     -Proponowanie rodzicom kontaktu z placówkami specjalistycznymi

      

     -Realizacja procedury Niebieskiej Karty.

      

     - Eliminowanie agresji słownej                 i wulgaryzmów oraz zachowań agresywnych.

      

     -Współpraca z GOPS, w tym z działania Interdyscyplinarnego Zespołu ds .Przemocy w Rodzinie               w Dusznikach.

      

     psycholog, pedagog, nauczyciele, wychowawcy, inni specjaliści zewnętrzni, GOPS, członkowie Interdyscyplinarnego Zespołu ds .Przemocy w Rodzinie  w Dusznikach

      

     Upowszechnianie działań alternatywnych do zachowań ryzykownych

      

      

      

      

      

     -Współuczestnictwo uczniów w organizowaniu apeli, uroczystości szkolnych i imprez.

      

     -Czynne uczestnictwo uczniów w działalności samorządów klasowych i w samorządzie szkolnym.

      

     -Czynne uczestnictwo uczniów konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz kołach zainteresowań.

      

     -Zachęcanie uczniów do angażowania się w działalność wolontariatu.

      

     -Umieszczanie informacji na stronie internetowe j szkoły oraz w lokalnej gazecie gminnej na temat osiągnięć uczniów.

      

     dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny

      

     Włączanie rodziców                w działania na rzecz tworzenia bezpiecznej              i przyjaznej szkoły

      

      

      

      

      

     -Uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.

      

     - Włączanie rodziców do przestrzegania procedur związanych z zagrożeniem epidemicznym.

      

     -Włączanie rodziców do pomocy w organizowania i uczestniczenia w wydarzeniach szkolnych tj. Wycieczki, bal karnawałowy, piknik rodzinny, spotkania z rodzinne ( dzień Seniora, czy Rodziców).

      

     -Ewaluacja Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego oraz wprowadzanie wynikających z niej zmian.

      

     psycholog, pedagog, inni specjaliści zewnętrzni

      

     Kształtowanie postaw tolerancji, pomocy innym

      

      

      

      

      

     -Czytanie bajek i przedstawienia teatralne dla młodszych  uczniów prezentowane  przez starszych kolegów

      (np. Dzień Głośnego Czytania, wizyty w przedszkolu).

      

     -Organizacja akcji charytatywnych

     ( zbiórki rzeczowe, kiermasze, udział w Wielkiej Świątecznej Orkiestrze).

      

     -Pomoc koleżeńska.  

                  

     -Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

      

     -Dzień Autyzmu

      

     -Dzień kolorowej Skarpetki-dzień osób z Zespołem Downa.

      

     -Międzynarodowa wymiana uczniów          ( ze szkołą z Niemiec oraz z Estonii i Finlandii)- zostaje zawieszone na czas zagrożenia epidemicznego

      

     -Zajęcia z uczniami dotyczące tematyki dyskryminacji i różnic kulturowych oraz tolerancji.

      

     dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, opiekun szkolnego koła wolontariatu

      

      

        Cel wychowawczy:

      

     KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

      

      

      

     Zadania wychowawcze

      

     Sposób realizacji

      

     Osoby odpowiedzialne

      

      

     Tworzenie tradycji szkoły

      

      

      

      

      

      

     -Uroczystości szkolne i klasowe (apele, występy z okazji Dnia Seniora czy Jasełek , wigilie klasowe, Szkolny Dzień Talentu, Powitanie wiosny, Dzień Sportu itp.)

      

     -Konkursy .

      

     -Nocowania w szkole, powiązane z określoną akcją, np. czytanie w szkole przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym.

     -Treści przekazywane w trakcie edukacji w ramach  wszystkich przedmiotów  w szkole.

      

     -Prowadzenie kroniki szkolnej.

     dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki

      

     Poznawanie miejsc istotnych dla historii i kultury Polski

      

      

      

     - Wyjścia do muzeum, teatru,

     opery itp.

      

     -Wycieczki klasowe.   

     -Spotkania z ciekawymi  ludźmi.

     -Uczestnictwo w lekcjach muzealnych.

      

     dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

      

     Edukacja patriotyczna.

     Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych

      

      

      

      

     -Organizowanie uroczystości związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych:

     Dzień komisji Edukacji Narodowej,

     Święto Odzyskania Niepodległości,

     Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego,

     Dzień Papieski,

     Święto Konstytucji 3-go Maja

      

     -Działalność Młodzieżowej Rady Gminy (przeprowadzenie wyborów i działalność Rady, wyjazdy)- decyzją wójta gminy Duszniki - zostało zawieszone na ten rok szkolny, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

      

     -Ekspozycje o tematyce patriotycznej i historycznej na korytarzach i w klasach.

      

      

     – Zachowanie przez uczniów właściwej postawy podczas śpiewania Hymnu Państwowego, czy hymnu szkoły.

      

     -Podnoszenie kultury osobistej uczniów,  edukacja kultury.

      

     - Udział w konkursach o tematyce historycznej.

      

      

     dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki,

      

     Upowszechnianie czytelnictwa

      

      

      

      

     -Rozbudzanie potrzeb czytelniczych –lekcje biblioteczne ( przedszkole i klasa I 1x w tygodniu)

     , współpraca z biblioteką gminną.

      

     -„Mądra szkoła czyta dzieciom”- akcja czytania w klasach przez 5 minut każdej lekcji w klasach IV-VIII.

      

     - "Urodziny pluszowego misia"- balik  (przedszkole i klasa I ) nocowanie z Misiem- akcja dla

     Najmłodszych klasy II. 

      

     - Noc bibliotek-dla chętnych uczniów-biblioteka i kino - ogólnopolska akcja.

      

     -"Gang Fajniaków"- akcja czytania  w klasach I-III  ( czytanie połączone z konkursami)

      

     -„Odjazdowy bibliotekarz”.

      

     -Czytanie bajek młodszym uczniom przez starszych kolegów

      (np. Dzień Głośnego Czytania).

      

     - Różnego rodzaje działania na terenie biblioteki szkolnej.

      

      

      

     dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, nauczyciel biblioteki

      

      

        Cel wychowawczy:

      

     PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

      

      

      

     Zadania wychowawcze

      

     Sposób realizacji

      

     Osoby odpowiedzialne

      

     Wdrażanie treści z zakresu profilaktyki uniwersalnej

      

      

      

      

      

     -Uświadamianie  uczniom zagrożeń wynikających z  pandemią, a także z uzależnieniami, takimi jak :

     palenie papierosów, spożywania alkoholu,  dopalaczy i narkotyków, uzależnień behawioralnych, np. od Internetu  lub używania innych urządzeń elektronicznych, zwłaszcza fonoholizm, czy zjawiska cyberprzemocy.

      

      

     pogadanka, plakaty i ulotki.

      

     -Zajęcia warsztatowe prowadzone  przez pedagoga szkolnego oraz specjalistów spoza szkoły.

      

     -Udział w spektaklach profilaktycznych.

      

     -Realizacja treści z podstawy programowej o treści profilaktyki uzależnień, np. na lekcjach  przyrody i biologii .

      

     -Indywidualne spotkania i rozmowy/ konsultacje z uczniami, którzy zażywają używek.

      

     -Prowadzenie gazetek tematycznych, z plakatami, informacjami

      

     -Akcje z ulotkami.

      

     -Realizowanie treści z Programów wychowawczych w poszczególnych klasach.

      

     -Program „Nie pal przy mnie proszę”- klasy II sp.

      

      

      

     pedagog szkolny, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy PPP, kuratorzy sądowi, firmy zewnętrzne  zajmujące się profilaktyką uzależnień

      

      

     Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i jego skutkami

      

     - Zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym lub innym specjalistą.

     -Realizowanie treści z Programów wychowawczych w poszczególnych klasach.

      

      

     psycholog, pedagog, inni specjaliści zewnętrzni, wychowawcy

      

     Promowanie zdrowego sposobu odżywiania

      

      

      

      

     -Realizacja programów:

     „Zdrowo żyję” w grupie „0” we współpracy z uczniami

      „Moje dziecko idzie do szkoły”- 6 latki,

     „Mleko w szkole”,

     „Owoce w szkole”,

      

     -Zajęcia warsztatowe i lekcje wychowawcze  pogadanki dla uczniów.

      

     -Realizacja programu „Szklanka mleka”.

     -Sprzedaż w  sklepikach szkolnych wyłącznie zdrowej żywności.

      

     - Wprowadzanie obiadów w szkole.

      

     - Udział w konkursach o tematyce prozdrowotnej.

      

      

     psycholog, pedagog, inni specjaliści zewnętrzni

      

     Kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego z uwzględnieniem aktywnego wypoczynku

      

      

      

      

     -Zachęcanie uczniów do zajęć sportowych (SKS, kółka sportowe, Zumba)

      

     - Umożliwienie uczniom spędzania czasu przed lekcjami oraz przerw na placu i boisku szkolnym.

      

     -Zakaz korzystania z przenośnych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole.

      

     -Spartakiada  szkolna/ Dzień Sportu

      

     -Wyjazdy na basen,  lodowisko, do centrum trampolin (Jump arena)  czy parku linowego.

      

     -Rajdy rowerowe i piesze.

      

     -Udział w zawodach sportowych szkolnych i innych.

      

     -Wycieczki w góry  i inne miejsca wymagając aktywności uczestników.

      

     dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny

      

     Realizacja programów prozdrowotnych

      

      

     -Akcja „Fluoryzacja w szkole” dla klas I-VI  prowadzona przez higienistkę szkolną .

      

     Inne działania higienistki szkolnej dla klas I, III, V i VII:

     -kontrola wzrostu i wagi

     -kontrola ciśnienia

     -kontrola ostrości wzroku i i widzenia barw.

      

     -„Żyj zdrowo!” – Dzień służby zdrowia- klas IIb

      

     - Zajęcia z udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej.

      

     - pogadanki w klasach i grupach przedszkolnych na temat epidemii  Koronawirusa

      

     - Konkursy

     Higienistka szkolna, nauczyciele, wychowawcy.

      

      

     Edukacja ekologiczna

      

     -Udział  w akcji „Sprzątanie świata”.

      

     -Organizacja Dnia Ziemi:

     apel, przedstawienie przygotowane przez uczniów.

     -Uwrażliwianie uczniów na oszczędność energii elektrycznej, wody i zmniejszanie zanieczyszczenia powierza.

      

     -Realizacja treści ekologicznych,  programowych w ramach zajęć edukacyjnych    ( edb, przyroda)

      

      

     - Konkursy o tematyce ekologicznej.

     Nauczyciele, wychowawcy.

      

      

                
      

      

      
     V. REALIZATORZY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH

      

        Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są: dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.

           1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

            -  dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych   i wychowawczych (finansuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za  realizację).

      

      2. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań wychowawczo- profilaktycznych:

       -  podejmuje systematyczne działania wychowawczo- profilaktyczne w odniesieniu do uczniów          i rodziców,

            -  jest wzorem konstruktywnych zachowań.

      

         3.  Pedagog szkolny jako realizator działań wychowawczych i profilaktycznych:

       -  prowadzi działania wychowawczo-profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców

       -  wspiera nauczycieli i wychowawców w realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych,     

       -  koordynuje i monitoruje przebieg realizacji programu .

       

      4. Rodzice /opiekunowie jako realizatorzy działań wychowawczych i profilaktycznych:

       -   aktywnie współpracują ze szkołą

       -   biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu wychowania i profilaktyki.

      

        Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szamotułach, Policją, kuratorami sądowymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przemocy w Rodzinie oraz z pielęgniarkami środowiskowymi, a także z PIS w Szamotułach.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VI. OCZEKIWANE EFEKTY

      

     1. Zwiększenie osobistego zaangażowania uczniów i motywacji do unikania kontaktu z używkami, w konsekwencji prowadzące  do abstynencji.

      

     1. Zwiększenie zrozumienia, że przyjmowanie środków psychoaktywnych, przede wszystkim dopalaczy, nie jest w zgodzie z wartościowym stylem życia.

      

     1. Zwiększenie świadomości osobistego i społecznego zagrożenia  konsekwencjami palenia, picia i eksperymentowania ze środkami  psychoaktywnymi naciskiem na dopalacze.
     2. Nabycie umiejętności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań  sprzyjających własnemu zdrowiu.
     3. Zwiększenie świadomości bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

      

      

     VII. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU

      

           Program wychowawczo-profilaktyczny będzie podlegać corocznej ewaluacji na koniec każdego roku szkolnego, a sformułowane w niej wnioski posłużą do przeprowadzenia zmian w programie.

     Ewaluacja będzie przeprowadzona na podstawie:

     1. Wyników ewaluacji wewnętrznej.

     2. Analizy dokumentacji szkolnej.

     3. Badań dotyczących sytuacji wychowawczej w szkole.

     4. Wniosków wychowawców i nauczycieli.

     5. Rozmów z rodzicami i uczniami.

      

      

      

     VIII. ZAŁĄCZNIKI:

     1. Harmonogram uroczystości szkolnych.

     2. Roczne plany wychowawcze poszczególnych klas.

     3. Wyciągi z podstaw programowych o treściach wychowawczo-profilaktycznych z różnych przedmiotów nauczanych w szkole.

     4. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych.

     5. Zalecenia GIS.

      

      

      

     XI . TRYB  POSTĘPOWANIA WTRUDNYCH  SYTUACJACH .

      

     1. Każdy nauczyciel zna swoje obowiązki w zakresie zapewnienia

         uczniom bezpieczeństwa podczas:

     • lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkolnym,
     • wycieczek, biwaków i imprez pozaszkolnych

         i postępuje zgodnie z ustalonymi zasadami.

      

     2. W razie zagrożenia pożarowego wszyscy pracownicy szkolni i uczniowie

          ściśle stosują się do zasad zawartych w instrukcji przeciwpożarowej. 

      

     3. Po zaistnieniu wypadku uczniowskiego na terenie szkoły należy:

     • doprowadzić poszkodowanego do gabinetu dyrektora szkoły

     (w razie zajęć z klasą pozostaje ona pod nadzorem kolegi z najbliższej

           sali),

     • zawiadomić o zdarzeniu dyrektora (lub w-ce dyrektora),
     • zabezpieczyć miejsce wypadku (pozostawić nienaruszone), jeśli został on spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń,
     • gdy przypadek jest trudny, poważny – wezwać pogotowie ratunkowe,
     • zawiadomić rodziców poszkodowanego.

      

     4. W przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku

          wybuchowego należy:

     • przeprowadzić spokojną rozmowę ze zgłaszającym, aby ustalić jak

     najwięcej szczegółów,

     • dalej postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w odpowiedniej instrukcji,
     • natychmiast zawiadomić dyrektora i policję.

      

     5. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia, np. w związku z używaniem przez

          niego narkotyków lub piciem alkoholu na terenie szkoły należy:

     • zapewnić mu niezbędną opiekę medyczną (np. w razie konieczności

     wezwać pogotowie),

     • bezzwłocznie zawiadomić rodziców,
     • wezwać policję  (o ile znaleziono na terenie szkoły nielegalne substancje psychoaktywne lub, gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób, lub też w przypadku kradzieży czy innych wykroczeń),
     • nawiązać współpracę z rodzicami (ustalić jak najbliższy termin spotkań z uczniem               i rodzicami i prowadzić działania interwencyjne).

     6. W przypadku podejrzenia zakażenia Korona wirusem należy postępować zgodnie z zaleceniami GIS.

      

      

      

      

     Opracowała Izabela Uniejewska na podstawie  Programu Wychowawczo-Profilaktycznej Beaty Szynal - Skarżyńskiej z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z