• Nagłówek

    •  

      

     Skład Samorządu Uczniowskiego

     w roku szkolnym 2020/2021

      

       Przewodniczący: 

        Z - ca przewodniczącego: 

        Członkowie:

     • Kl. IV: Jan Pakuła, Mateusz Walkowski
     • Kl. V: Antoni Pomagalski, Marcel Kowalski
     • Kl. VIa: Nadia Jędrzejczak, Jakub Joachimiak
     • Kl. VIb: Maja Skrzypczak, Maja Dziechciarz
     • Kl. VIIa: Zuzanna Wolna, Antoni Konopacki
     • Kl. VIIb: Jan Jedynak, Patryk Piechocki
     • Kl. VIIc: Wiktoria Wawrzyniak, Antoni Łukaszyk
     • Kl. VIII: Bartosz Frąckowiak, Oliwia Dryjańska

      

       REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

     Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

      
     § 1 

     Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku. 

      

     § 2 

     Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej im. Józefa Gibowskiego, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej oraz niniejszego Regulaminu. 

      

     Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

      

     § 3 

     Do głównych celów działalności SU należą: 
     a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 
     b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 
     c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 
     i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 
     d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
     e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 
     f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami. 

      

     Rozdział III: OPIEKUN SU 

      
     § 4 

     Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU. 

      

     § 5 

     Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

      

      

     § 6 

     Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez: 
     a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 
     b. inspirowanie uczniów do działania, 
     c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną. 

     d. kadencja opiekuna trwa 4 lata 

      

     Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 
      
     § 7 

     Do wybieralnych organów SU należą: 
     1. Rada Samorządów Klasowych. 
     2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 
     Ich kadencja trwa rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone. 

     § 8 

     Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 
     a. identyfikują potrzeby uczniów, 
     b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 
     c. informują uczniów o działalności Zarządu SU. 
     Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych. 

                                                              

                                                                                    § 9 
     Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 
     a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU, 
     b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji, 
     c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
     d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

      

     § 10 

     Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy: 
     a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU, 
     b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU, 
     c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU, 
     d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły 
      

      

      

      

      

     § 11 

     Do kompetencji Zarządu SU należy: 
     a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 
     b. opracowanie rocznego planu działania SU, 
     c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 
     d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU, 
      

     § 12 

     Do obowiązków członków Zarządu SU należy: 
     a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 
     b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 
     c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 
     d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
     e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

      

     § 13 

     Zarząd SU składa się z: 
     1. Przewodniczącego SU, 
     2. Wiceprzewodniczącego SU, 

     3. Skarbnik 
      

     § 14 

     Przewodniczący SU: 
     a. kieruje pracą Zarządu SU, 
     b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji, 
     c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 
     d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych, 
      

     § 15 

     1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 
     2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły. 

      

                                    

      

      ROZDZIAŁ IV: ORDYNACJA WYBORCZA 

     § 1 

     Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym. 

      

     § 2 

     Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października. 

     § 3 

     Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły. 

     § 4 

     1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

     a.    stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica szkoły 

     b.    Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej.