• Nagłówek

    • Od 17 XII 1992 roku Patronem Szkoły Podstawowej

     w Grzebienisku jest Józef Gibowski.

      

     Józef Gibowski urodził się 15 marca 1902 roku w Cieślach Wielkich (powiat Września) w rodzinie ziemiańskiej. Od lat szkolnych wykazywał duże zdolności i zainteresowanie literaturą i historią. Dużo czasu poświęcał lekturze różnego rodzaju powieści - głównie historycznych. Marzył, by zostać nauczycielem i pracować na wsi. Jego plany urzeczywistniły się po ukończeniu studiów w Seminarium Nauczycielskim (z wyróżnieniem).
     Rozpoczął pracę w Szkole Powszechnej  w Dusznikach, a 4 VIII 1925 roku objął pierwszą posadę nauczycielską w Grzebienisku. Z ogromnym entuzjazmem rozpoczął urzędowanie - na jego wniosek dokonano odnowienia klas szkolnych (w czynie społecznym). Zawsze starał się wpoić w swoich uczniów poczucie odpowiedzialności, chęć kształcenia, miłość do ojczyzny. Sam był zagorzałym społecznikiem i aktywnie działał we wszystkich możliwych organizacjach tj. Sokół, OSP, Towarzystwo Strzeleckie i inne.
     Jego zasługi (jako nauczyciela i społecznika) zostały docenione. 2 VIII 1929 r. J. Gibowski został odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości przez S. Durka - Naczelnika Wydziału Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu.
     W szkole kierowanej przez J. Gibowskiego kultywowano tradycje, uroczyście odchodzono wszystkie ważne rocznice i wydarzenia. Kierownik bardzo aktywnie działał we wszystkich komitetach, które organizowały pomoc i gromadziły datki dla rodzin bezrobotnych i wszystkich potrzebujących pomocy. Dostrzegał trudne warunki życia na wsi - wynikające z cech pogody, które niekiedy niszczyły ogrom całorocznej pracy, a także z kryzysu gospodarczego. Podtrzymywał wówczas ducha pracujących i mawiał, że "Miłość do ziemi zwycięży kryzys".

     Szczególnie mocna była współpraca kierownika z Miejscową Radą Szkolną; jej wynikiem było otwarcie "Świetlicy" - celem umożliwienia rozwoju i odsłonięcie Tablicy Poległych z Grzebieniska i popiersia Józefa Piłsudskiego.
     Z inicjatywy J.Gibowskiego odbyła się także uroczysta prezentacja Związku Strzeleckiego i otwarcie strzelnicy. Po raz kolejny władze doceniły wkład J. Gibowskiego w kształcenie młodzieży oraz współtworzenie życia kulturalnego, społecznego i patriotycznego wsi Grzebienisko. W roku 1938 został dwukrotnie odznaczony: 21.02.-  mianowano go honorowym członkiem Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, a 13.04 - odznaczono go Brązowym Medalem za Długoletnia Służbę  przyznanym przez kuratora okręgu szkolnego.
     Józef Gibowski interesował się polityką, niepokój budziły w nim wieści zza zachodniej granicy w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej. Zawsze przyjmował postawę żarliwego patrioty.
     16 X 1939 r. został zabrany z terenu szkoły przez gestapo i zawieziony do Pniew, gdzie był aresztowany, torturowany i przesłuchiwany. Podczas pobytu w siedzibie gestapo w Pniewach raz tylko miał możliwość na widzenie się z żoną. Twierdził, że czeka go egzekucja. Drugiego widzenia nie udało się uzyskać. Żonie przekazano rzeczy J. Gibowskiego  i oznajmiono, że został wywieziony w inne miejsce, którego nie podano.
     Przez całą wojnę rodzina nie otrzymała żadnego znaku życia. W 1946 roku w Lesie Bytyńskim (2 km od Grzebieniska) odkryto mogiły pomordowanych Polaków. W jednym z grobów rozpoznano prawdopodobnie kierownika szkoły - Józefa Gibowskiego. Zginął w obronie prawd, które głosił. Społeczeństwo Grzebieniska w uznaniu jego pracy wychowawczej, pedagogicznej i społecznej oraz chcąc uczcić jego męczeńską śmierć - ufundowało tablicę pamiątkową. Znajduje się ona na frontowej ścianie budynku, w którym pracował Józef Gibowski.

          "WIĘC TOBIE, WIELKA ŚWIĘTA PRZESZŁOŚĆ I TOBIE

               KRWI OFIARNA, NIECH BĘDZIE CHWAŁA I CZEŚĆ PO WSZYSTKIE CZASY"

     Wszystkich zainteresowanych kierujemy na strony Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan do zakładki Józef Gibowski

     powrót na stronę główną